Rezervovat
pobyt

Všeobecné obchodní podmínky

Platební a ubytovací podmínky

platné od 03.05.2021

Apartmány PULGARY, Bulhary 63, 691 89
Provozovatel a ubytovatel: Veronika Opletalová, IČ 10818847, Polská 416/50, 779 00 Olomouc, zapsaná v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Olomouce dne 3. 5. 2021

1. Rezervace apartmánu, platební podmínky a podmínky storna rezervace

Na základě objednávky (elektronicky přes online rezervaci, případně emailem či telefonicky) ubytovatel rezervuje požadovaný volný termín zákazníkovi a to po dobu max. 7 dnů. Během této doby je nutné uhradit celou cenu za ubytování na účet č. 6036363636/2010, variabilní symbol v podobě čísla online rezervace nebo ve tvaru RRRRMMDDAP (rok, měsíc, den a číslo apartmánu), do poznámky pro příjemce jméno, příjmení a datum rezervace.

Uhrazením ceny zákazník potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s poskytovanými službami, cenou za ubytování a těmito platebními a ubytovacími podmínkami, které jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi ubytovatelem a zákazníkem. Bez uhrazení celé ceny není možné objednávku akceptovat a po marném uplynutí lhůty k zaplacení celé ceny je rezervace zrušena. Po uhrazení ceny obdrží zákazník závazné potvrzení rezervace.

Platby online kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Barion. Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt je instituce pod dohledem Národní banky Maďarska a číslo licence je H-EN-I-1064/2013. „

Zákazník má právo kdykoliv před začátkem pobytu, bez oznámení důvodu, odstoupit od rezervace.

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta:

 • Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 30 dnů před ohlášeným příjezdem.
 • Při zrušení rezervace 29 – 22 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 30% z celkové ceny pobytu.
 • Při zrušení rezervace 21 – 15 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu.
 • Při zrušení rezervace 14 – 1den před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.
 • Při zrušení rezervace v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.
 • V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.
 • Stornopoplatek je smluvní pokutou.

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, pozitivní testy na Covid-19, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

V případě storna z jiných vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu.

Storno podmínky ze strany ubytovatele:

 • Ubytovatel je oprávněn kdykoliv uplatnit vůči objednateli storno. Dojde-li ke stornu ze strany ubytovatele v době delší než 5 dnů před dohodnutým začátkem pobytu, nemá druhá strana právo na náhradu vzniklé škody či případných dodatečně vzniklých nákladů v souvislosti s náhradním ubytováním těchto osob.
 • Za okolnost vylučující odpovědnost ubytovatele za vznik škody objednateli se považuje i skutečnost, že ze strany ubytovatele dojde vůči objednateli ke stornu v době delší než 6 dnů (včetně) před dohodnutým začátkem pobytu.

2. Ubytovací podmínky

Ubytovatel může ubytovat zákazníka, který se prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout zákazníkovi jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky. Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování zákazníka ubytovat, a to od 15 hodin v den nástupu (příjezdu). Prosíme zákazníky, aby upřesnili hodinu příjezdu.

Zákazníkovi budou zaslány instrukce, jak se ubytovat, a to buď formou osobního předání klíčů a předání informací k ubytování, nebo mu budou sděleny informace, kde si může vyzvednout klíče (bezpečnostní schránka) a provést ubytování samostatně.

Za škody, které způsobí host na majetku ubytovacího zařízení, odpovídá v plném rozsahu. Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu způsobenou ubytovateli ve výši 500,- Kč.

Ubytování je povoleno pouze pro počet osob, který bude předem dohodnut. Toto se vztahuje i na pozemky, které k objektu patří. Pokud v objektu nebo na pozemcích patřících k objektu bude ubytován větší počet osob, má ubytovatel právo okamžitě a bez náhrady pobyt ukončit.

Během užívání apartmánu a jeho součástí je nutné dodržovat následující zásady:

 • nestěhovat nábytek ani jeho části v apartmánu či z objektu ven
 • nesmí být prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace.
 • není dovoleno používat vlastních ohřevných elektrospotřebičů
 • není dovoleno ubytování s domácími zvířaty
 • při odchodu z apartmánu či z objektu zhasnout světla, uzavřít okna, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry a zamčeny jak apartmány samotné, tak i v noční době vstupní dveře do objektu
 • zákazník je povinen chovat se v apartmánu a v ostatních částech objektu tak, aby nevznikl požár
 • v apartmánech i v celém objektu je zákaz kouření (v případě zjištění kouření Vám bude účtována částka 5 000,- Kč), kouření je dovoleno pouze na místech k tomu určených (venkovní prostor)
 • šetřit vodou a energiemi
 • řádně pečovat o svěřený majetek
 • dodržovat noční klid od 22 do 7 hodin
 • udržovat pořádek, odpadky shromažďovat na místě k tomu určeném
 • parkování pouze na vyhrazeném místě v objektu

den odjezdu je zákazník povinen vyklidit a opustit pokoj do 10:00 hodin a odevzdat klíče předem dohodnutým způsobem (předat osobně provozovateli) .

Zákazník je plně odpovědný za škody na užívaném apartmánu, objektu, jeho zařízení a vybavení způsobené jím nebo ostatními zúčastněnými osobami. Zákazník je povinen každou způsobenou škodu ohlásit a uhradit ubytovateli (nejpozději v den odjezdu).

3. Závěrečná ustanovení

Vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto platebních a ubytovacích podmínek, včetně storno podmínek.

 • Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené objednávky (e-mail, dopis).
 • Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany ubytovatele i objednatele pouze písemně (e-mail, dopis).
 • Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a objednatelem.

Doufáme, že se Vám u nás bude líbit a přejeme příjemný a ničím nerušený pobyt!